کلیپ آموزش گیاه شناسی : پرورش گیاه برگ گندمی

در این برنامه ما به معرفی و پرورش گیاه برگ گندمی یا کلروفیتوم می پردازیم. این گیاه در بیشتر خانه ها پیدا می شود. برگ گندمی یکی از گزینه های انتخاب کسانی است که از گلدان های آپارتمانی استفاده می کنند. این گیاه بسیار خوب با شرایط سازگار می شود و پرورش راحت و تکثیر آسانی دارد. معمولا برای نگهداری از گل برگ گندمی استفاده از آویزها خیلی مناسب است.زیرا هم برگ ها (که دارای نوارهای باریک هستند) خیلی زیبا می ایستند. هم این دستک هایی که ایجاد می کند و ساقه گل دهنده است, می توانند به طرف پایین سرازیر شودو صحنه زیبایی را به وجود بیاورد. همه برگ گندمی ها دارای نوار های باریکی از برگ هستند که در سه گونه مختلف دیده می شوند . من اینجا هر سه گونه را برایتان نمایش می دهم. هیچ تفاوتی در پرورششان وجود ندارد. اولین نوعش همین است که اینجا داریم و در آن برگ ها کاملا سبز هستند. دو نوع برگ گندمی دیگر اینجا داریم که تفاوت خیلی کوچک با هم دارند. اولین نوع آن برگ های سبزی هستند که نوار سفید رنگ در حاشیه دارند که زیبایی خاصی به آنها می دهد. ولی در نوع دیگر این گل نوار سفی در وسط برگ سبز قرار دارد و ملاحظه می کنید. به خاک متوسط یعنی ترکیبی از ماسه و خاک باغچه نیاز دارد که این ساده ترین نوع اش است. هرچند که با توجه به بافت خاک می توانیم از کود…