کلیپ آموزش گیاه شناسی : گیاه تمشک

گیاه تمشك با نام علمی Rubus fruticsos گیاهی بوته‌ای با ریشه‌ی دایمی و شاخه‌های چوبی دو ساله است. ساقه های تمشك نرم و به رنگ قرمز و دارای خارهای دراز است. طول ساقه‌ها كه معمولا تیغ دار هستند و گاهی هم ممكن است همه‌ آنها را از دست بدهند، تا چندمتر می‌رسد. برگ‌های آن تخم‌مرغی و دارای لبه‌هایی هستند كه به شكل خاصی كنگره كنگره شده‌ و به شكل دندانه های اره ای است. این برگ‌ها در گروه‌های سه تایی یا هفت تایی از شاخه‌ها بیرون می‌آیند. برگچه ها در هر دو سطح فوقانی و تحتانی دارای كرك هایی خشن هستند.