کلیپ آموزش گیاه شناسی : گیاه مخلصه

در نقاط مختلف ایران مخلصه را به نامهای بابونه گاوی ، قلیحه و گیاه نوروزی هم می شناسند مخلصه ، گیاهی است چند ساله و علفی با ساقه های راست به ارتفاع 30 تا 80 سانتیمتر . ساقه ها زاویه دار ، شیار دار و اغلب به رنگ قهوه ای مایل به قرمز است . سافه ها در بخش فوقانی ، انشعاباتی با شاخه های مورب و گسترده دارد . تمام طول ساقه با كركهای ریز و پراكنده پوشیده شده . برگهای پایینی دارای تقسیمات یك تا دو بار شانه ای هستند . طول این برگها 3 تا 12 سانتیمتر بوده و دارای دمبرگ بلندی هستند در حالی كه برگهای بالایی به تدریج كوچك و كوجكتر شده و تقریبا فاقد دمبرگ هستند . كل آذین مخلصه طبق یا كپه ای است متشكل از گلهای متعدد ، كه در انتهای شاخه ها به صورت منفرد تشكیل می شود . میوه مخلصه فندقه ای است به طول 1 تا 5/1 میلیمتر با 5 تا 6 رگه سفید رنگ . ریشه گیاه راست و عمودی است كه تا عمق 45 سانتیمتری در خاك نفوذ می كند . از همه اندامهای هوایی گیاه مخلصه ، عرقی به دست می آید كه در طب سنتی خواص فراوانی برای آن قائل هستند . نواحی انتشار مخلصه در استان یزد عبارت است از نواحی مرطوب وسایه دار روستاهای ییلاقی شهرستان تفت از جمله روستاهای ده بالا ، طزرجان ، سخوید . سانیج . گیاه مخلصه یا گیاه نوروزی از گیاهان مسكن است كه در درمان دردهای مختلف مخصوصا درمان دردهای…