کلیپ آموزش گیاه شناسی : گل طاووسی

این گیاه را به نام گل پر طاووسی ، بززقان و رتن نیز می شناسند . موطن اولیه گل طاووسی را جنوب اروپا می دانند، اما امروزه با پی بردن به خواص دارویی آن كشت و مصرف این گیاه به طور گسترده ای آغاز شده . خصوصیات گیاهی در ایران آن را به عنوان درختچه گلدار و زینتی كشت می كنند . گل طاووسی درختچه ای است خشبی با ساقه های سبز و زاویه دار كه ارتفاع آن به 3 متر می رسد . برگهای این گیاه خیلی كوچك و كم است به طوری كه ساقه ها تقریبا لخت به نظر می رسند . در عوض ساقه ها سبز و حاوی رنگدانه كلروفیل بوده و در عمل فتوسنتز نقش دارند . گلهای گل طاووسی ، همانند گل سایراعضای خانواده پروانه آسایان ، از سه قطعه تشكیل شده است . قطعه بزرگتر به نام درفش ، دو قطعه كناری به نام بال و دو قطعه پایینی به هم چسبیده ، به نام ناو كه سر نیزه ای و داسی شكل بوده ، طولشان 12وعرضشان حدود 8 میلیمتر است . تمام این قطعات در گل طاووسی زرد رنگ هستند . گلها بسیار معطر بوده و در فصل بهار، در انتهای شاخه های جوان تشكیل می شوند . دانه گل طاووسی ، گرد و قلوه ای شكل است و قطر آن به 3 تا 5 میلیمتر می رسد . تمام قسمتهای گیاه از قبیل گلها ، سرشاخه ها ، دانه ها و حتی ریشه های گیاه دارویی است ولی بیشتر سرشاخه های جوان آن را برداشت می كنند . زمان برداشت سر شاخه ها ، شهریور تا مهر ماه است…