کلیپ آموزش پزشکی : تزریق چربی

کاربردهای تزریق ژل و چربی: در صورتیکه این روش درست انجام شود و کاندید مناسب خودش را داشته باشد، یکی از روشهایی است که امروزه به خصوص در بعضی از بیماریهای که بیمار دچار آترونی یا تحلیل بافت چربی می شود، بسیار کاراست. برای مثال بیماری که بر اثر یک حادثه ی تصادف بافت پوست خود را از دست داده و یا در اثر تزریقی بافت چربی خود را از دست می دهد، از این روش می توان به عنوان یک شیوه درمانی مناسب استفاده کرد.