کلیپ آموزش پزشکی : افسردگی بزرگ

علائم اختلال افسردگی در نوجوانی متفاوت تر است و به صورت دیگری خودش را نشان می دهد.نوجوان می تواند با سوءمصرف مواد مخدر،رفتارهای ضد اجتماعی و پرخاشگری و فرار از مدرسه،بی قراری و رفتارهای جنسی بی بند و بار این بیماری را نشان بدهد.در سالمندان هم می تواند این بیماری به شکل های مختلفی خودش را نشان بدهد،شاید بصورت زوال عقل باشد و حافظه ی بیمار دچار مشکل شود .از نظر توجه و تمرکز اختلال پیدا کند و دچار اختشاش شعور شود و نسبت به محیط پیرامون خودش بی تفاوت باشد،کند و کم ارتباط شود که البته جدا کردن این دو بیماری افسردگی و زوال عقل مشکل است که با تصویربرداری و آزمایشاتی که انجام می شود و مصاحبه ی بالینی که صورت می پذیرد و تفاوت هایی که وجود دارد می توان حدس زد که اختلال مربوط به کدام بیماری است.