کلیپ آموزش پزشکی : رفع خفگی ،هنگام غذا خوردن

آموزش کمکهای اولیه میتوانندسبب کاهش تلفات جانی درجامعه وخانواده شود عموما اتفاقاتی که در جمع خانواده هاو بیشترهنگام غذا خوردن می تواند بیفتد خفگی یا همان انسداد مجاری تنفسی است که در صورت تعلل و یا عدم آگاهی از رفع خفگی می تواند منجر به مرگ مصدوم شود . چگونگی برخورد با مصدوم و انجام عملیات نجات و شیوه کار نکات مهم ضروری است که دانستن آن خالی از لطف نیست .