کلیپ آموزش پزشکی : رفع خفگی ،هنگام غذا خوردن

135
12 مهر 1394

آموزش کمکهای اولیه میتوانندسبب کاهش تلفات جانی درجامعه وخانواده شود عموما اتفاقاتی که در جمع خانواده هاو بیشترهنگام غذا خوردن می تواند بیفتد خفگی یا همان انسداد مجاری تنفسی است که در صورت تعلل و یا عدم آگاهی از رفع خفگی می تواند منجر به مرگ مصدوم شود . چگونگی برخورد با مصدوم و انجام عملیات نجات و شیوه کار نکات مهم ضروری است که دانستن آن خالی از لطف نیست .

پزشکیکلیپآموزشپزشکی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x