کلیپ آموزش پزشکی : درمان سنگ بزرگ کلیه

در علوم پزشکی در چند سال اخیر در حقیقت توانسته اند از روش سالده یعنی با استفاده از یک سوراخ کوچک 120000 وارد کلیه شوند و سنگ های بزرگ کلیه را خورد کرده و در آورند . ما در ایران ، توانسته ایم روش جدیدی را به دنیا عرضه کنیم و آن این است که بیماران در وضعیت کاملا خوابیده به پشت تحت عمل جراحی ساله قرار می گیرند و در یک وضعیت آنا تو هیک ، به اندازه 1 سانتیمتر پهلوی بیمار شکافته می شود و با استفاده از اشعه ایکس و هدایت آن وارد کلیه می شوند و سنگ ها با اترژی های مختلف از جمله نوماتیک خرد کرده و سنگ را تکه تکه خارج کنند .