کلیپ آموزش قوانین و مقررات : صدمات عمدی و تغییر رنگ پوست

مطابق با ماده 401 و 447 هر دو از قانون مجازات اسلامی سال 1392 تغییر رنگ پوست وتورم بدن مشمول ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 بوده و دو سال تا پنج سال در صورت بیم تجری مرتکب یا دیگران یا اخلال در نظم دارد .