کلیپ آموزش قوانین و مقررات : مجازات شرکت های هرمی

مطابق بند"ز"ماده (1)قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور مصوب19/9/1369بااصلاحات والحاقات بعدی «تاسیس،قبول نمایندگی وعضوگیری دربنگاه موسسه،شرکت یاگروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاءجدیدجهت کسب منفعت،افراددیگری راجذب نموده وتوسعه زنجیره یاشبکه انسانی تداوم یابد"جرم تلقی شده وبراساس ماده 2قانون مذکورچنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران ویابه قصد مقابله با ان و یا با علم به موثربودن اقدام درمقابله بانظام مزبورچنانچه درحدافسادفی الارض باشدمرتکب به اعدام و درغیر این صورت به حبس ازپنج سال تابیست سال محکوم میشود و درهر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که ازطریق خلاف قانون به دست امده باشدحکم خواهد داد دادگاه میتواند علاوه برجریمه مالی وحبس،مرتکب رابه بیست تاهفتادضربه شلاق درانظارعمومی محکوم نماید» مطابق تبصره 1اصلاحی14/10/ 1384ماده 2قانون مزبور" درمواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (1) حسب موردعمده یاکلان ویافراوان نباشد مرتکب حسب مورد علاوه برردمال به حبس از6ماه تا3سال وجزای نقدی معادل دوبرابراموالی که ازطرق مذکور به دست اورده محکوم میشود"همچنین مطابق تبصره 4ماده 2 قانون فوق الاشعار علاوه برمجازاتهای پیش…