نانو و فناوری در پزشکی

MRI سالمتر ودقیقتر،یکی از خدمات نانو فناوری به جامعه پزشکی است ،پزشکان از انجام اسکن های مغناطیسی از محلهای مختلف بدن بیمار برای تشخیص هر چه بهتر وسریعتر محل بیماری تاکید دارند ،روشهای اسکن مغناطیسی متداول به رغم صرف زمان نه چندان کوتاه تصاویری غیر واضح تولید می کنند که این مسائله در مورد امراض قلبی ویا مواردی که بیماران مجبور به حبس تنفس در حین اسکن هستند مشهود تر است. عوامل(contrast) هم باعث افزایش حساسیت عکسبرداری می شوند و تاثیرات سوء اجتناب ناپذیری را عاید بدن می کنند ،که عمده این تاثیرات سوء از جانب فلز سمی گادولینیوم صادر می شود.مژده اینکه به کمک نانوفناوری ساخت ترکیب جدیدی از عوامل (contrast) به وسیله محصور کردن فنرسمی گادولینیوم در درون مولکولهای کربن ممکن شده است .مولکولهای شبیه به توپ فوتبال متشکل از یک پوسته کربنی که سه اتم فلزی را احاطه کرده اند ،میتوانند کیفیت تصویر برداری (MRI)را حداقل 25 برابر عوامل (contrast) معمولی افزایش بدهند.