نانو کودهای شیمیایی

نانو چیست؟ قرن بیست و یکم قرن فناوری نانو مهمترین دورا ن صنعت بشمار می رود. قرن سلامتی، صرفه جویی و آرامش نامیده می شود. نانو نه یک ماده است و نه یک جسم، فقط یک مقیاس است. فناوری نانو، فناوری است که بر پایه دستکاری تک تک اتم ها و مولکولها استوار است. بخش کشاورزی از جمله مهمترین عرصه هایست که با استفاده از دستاوردهای فناوری نانو منافع زیادی را متوجه این بخش خواهد کرد. نخستین نانو کودهای بیولوژیک کشاورزی کشور در استان مرکزی تولید شد. یکی از محققان نانو در استان مرکزی در شهرستان خمین با تولید نخستین نانو کودهای بیولوژیک و چهار نانو کلات آهن، روی، منگنز و نانو کامل 8 عنصری که جایگزین مناسب کودهای شیمیایی است را کشف و کلید تحول در حوزه ی کشاورزی را زد. مصرف این کود از نظر اقتصادی بین 50 تا 80 درصد در هزینه ها صرفه جومیی شده و نیاز غذایی آهن و روی بمیزان یک وعده مصرف تامین و 50 درصد از مصرف کودهای فسفات کاسته می شود. افزایش مقاومت گیاه به خشکی و بیماری های خاکزی با نامساعد کردن شرایط برای رشد بیماری ها و تقویت ریشه های گیاه را می توان از دیگر ارزش های جانبی این کود بیولوژیک دانست.