کاربرد نانو فناوری در هوا و فضا

اساس کار رادارها در تولید و انتشار امواج الکترو مغناطیسی از یک فرستنده ودریافت پژواک احتمالی از طرف گیرنده است در صورت وجود پژواک صادر شده از شی به سمت رادار،صفحه نمایش رادار شی رابهصورت یک نقطه نورانی نشان میدهد .از عمده مشکلات پوشش های ضد رادار سابق می شود به اعمال وزن اضافی پوشش روی بدنه تجهیزات اشاره کرد ،که خصوصا در صنایع هوا و فضا این مساله به علت مصرف سوخت و مشکلات نشت و برخاست فضا پیما بسیار حائز اهمیت است. یکی از راههای محفوظ ماندن تجهیزات نظامی از ردیابی سامانه های امنیتی دشمن استفاده از نانو ذرات در تولید پوششهای هوشمند است . که مضاف بر جذب امواج رادار اهدافی همچون خواص مکانیکی فوق العاده و کاهش وزن پوشش تا حد امکان را هم تعقیب می کند.