جلال الدین موسوی آشتیانی

آشتیان در سال 1304 نوزادی را به خود دید که شاید نمی دانست در آینده او از بزرگترین فیلسوفان و قرآن پژوهان ایران زمین خواهد شد. استاد جلال الدین موسوی آشتیانی در سال 1323 به تشویق و راهنمایی روحانی آشتیان و با حمایت مادرش جهت تکمیل تحصیلات به دارالعلم قم مهاجرت نمود و در خدمت مرحوم صدوقی به تحصیل علم پرداخت ,در سال 1336 برای تکمیل علوم راهی نجف شد. آشتیانی برای احیاء فلسفه و عرفان اسلامی به بازسازی متون فلسفی و عرفانی پرداخت . استاد آشتیانی در مهرماه 1338 هجری شمسی تدریس خود را در دانشکده مشهد آغاز و در آخر سال 1348 هجری شمسی به احراز رتبه استادی نائل شد. او به تشویق پروفسور هانری کربن به تصحیح و انتشار نسخهای خطی تخصصی فلسفه اقدام کرد.جلال الدین آشتیانی سرانجام در فروردین 1384 در سن 80 سالگی در گذشت .