بیو گرافی بدیع الزمان همدانی

ابوالفضل احمد بن حسین همدانی ملقب به بدیع الزمانی زاده 358 ه.ق در شهر همدان بود او در حافظه و احاطه بر لغت ، شعر و ادب عجوبه زمان خود بود گویند حافظه او به قدری قوی بود که قصاید 50 بیتی را به یکبار شنیدن حفظ می کرد وی در نظم و نثر عربی و فارسی استاد بود و دیوان اشعار و مجموعه رسائل او باقی است مهمترین تالیف او همان مقامات است که در فن مقاله نویسی قدیمی ترین کتاب است بدیع الزمان درهمدان تحصیل کرد و علوم ادب عرب را نزد ابن فارس رازی آموخت به ری و نیشابور و گرگان سفر کرد و پس از مناظره با دانشمندان شهرتش منتشر شد بدیع الزمان بعد از یاحت در بلاد خراسان به سیستان رفت و نزد خلف بن احمد مقام شاخصی کسب کرد بدیع الزمان پس از سفر به هرات در آنجا اقامت گزید او مبتکر مقاله نویسی است و در این فن در زبانهای عربی فارسی ترکی و ابری مقالات بسیار ارزشمندی داشت کتاب مقامات آمیزه ای از طنز پردازی و بدیهه سازی و تمثیل آفرینی است آثار بدیع الزمان به شرح ذیل است دیوان شعر بدیع الزمان ، رسائل بدیع الزمان که به زبانهای عربی فارسی در بیروت استامبول و ایران به چاپ رسیده است نسخ خطی مقامات در کتاب خانه های فرانسه آلمان ترکیه و کشورهای دیگر باقی مانده است و در بیروت با شرح شیخ محمد عبدی به چاپ رسیده است