شیخ خلیفه مازندرانی

عارف بزرگ شیخ خلیفه مازندرانی یکی از شخصیت های سترگ تاریخ ایران که از نظر بنیان نهادن آموزه های مبین در عرفان و تصوف و چه از نظر بنیانگذاری یکی از بزرگترین این جنبش ها اجتماعی و سیاسی ایران بنام جنبش سربداران است که تاریخدانان این جنبش را از نظر تاریخی مهمترین و از نظر گستردگی بزرگترین جنبش سیاسی قرن هشتم در تمامی خاور میانه و آسیای باختری دانسته اند اما با این وجود متاسفانه عظمت شخصیت شیخ خلیفه مازندرانی امروزه بر بیشتر مردم ایران و حتی برخود مازندرانیان پوشیده است شیخ خلیفه از اهالی آمل تبرستان بود و در آغاز در این شهر پس از فراگیری مقدمات علوم دینی و عرفان از محضر شیخ بالود زاهد آملی که در زمان خود یکی از مشاهیر سالکان و عارفان مازندران به شمار می رفت بهره برد اما به زودی شیخ خلیفه خود در حد استاد وبلکه فراتر از او شد و با آنکه شیعه مذهب بود به سمنان رفت تا محضر شیخ علاء الدوله سمنانی عارف بزرگ سنی مذهب زمانه خود را درک کند ولی پس از مدتی تعصبات مذهبی شیخ علاء الدوله سمنانی موجب شد این عقیده شیخ خلیفه که حقیقت را برتراز مذاهب می دانست بر نتابد و او را با تندی از خود براند از این رو شیخ خلیفه مدتی به جوبن و پس از آنکه به مدارج بلند کسب معارف رسید به سبزوار رفت و کار بزرگ خود را در خراسان که تحت حاکمان…