چاپارخانه میبد یزد

یكی از چاپارخانه های قدیمی كه نسبتاً سالم مانده در كنار كاروانسرای میبد می باشد .این بنا به شمار 2767 در فهرست آثارملی ایران به ثبت رسیده است. سابقه چاپارخانه ها نیز در ایران به قرون پیش از اسلام می رسداین ساختمان دارای برج و بارو و محافظین، جهت تامین امنیت افراد داخل چاپارخانه بوده است. عملكرد اصلی آن جهت استراحت چاپارهای دولتی و تعویض اسب های خسته با اسب های تازه نفس بوده است. چاپار ها، نامه ها و اوامر دولتی را از مركز به ایالات و برعكس انتقال می دادند. چاپارخانه میبد مربوط به دوره قاجار است و در میبد، در مجاورت کاروانسرای میبد واقع شده است . این بنا دارای یك حیاط است و آخور ها در دورتادور این حیاط قرار داشته است. در سه طرف پشت آخور ها، اصطبل ها قرار داشته كه در زمستان و شب هنگام چهارپایان در آنجا نگهداری می شدند. در سمت چهارم كه بین حیاط و جبهه ورودی ساختمان واقع شده، اطاق هایی برای اقامت چاپار ها و احیاناً مسافران قرار داشته است. در داخل چاپارخانه ها یك محیط زیست اقلیمی كوچك و مستقل به وجود می آورده و شرایط محیطی داخل بنا را در مقابل نوسانات بسیار زیاد درجه حرارت و باد و طوفان مصون نگاه می داشته است. چاپارخانه میبد واقع در بلوار قاضی میرحسین ، جنب كاروانسرای شاه عباسی قرار دارد كه جزیی از مجموعه كاروانسرا،…