پلیکان ها

پلیکان یا مرغ سقا نوعی پرنده است از خانواده مرغ‌سقاییان. پلیکان‌ها پرندگان آبزی بزرگ با منقار بزرگ‌اند که می‌توانند برای انباشتن طعمه آن را متورم کنند. بزرگترین عضو از خانواده مرغ‌سقاییان پلیکان پا خاکستری به شمار می‌رود که در ایران نیز یافت می‌شود. این پرندگان بزرگ اند و منقاری بلند و شاخی و کیسه زیر گلویی دارند که برای ذخیره ماهی است. فاصله ی دوبال، به طور متوسط، حدود 315 سانتی متر بوده و دمشان نسبتا کوتاه است. همه در یک جنس قرار دارند. نر و ماده همشکل و در فصل تولید مثل باکاکلی کوتاه و مجعد مشاهده می شوند. پروازشان پرتوان و قوی است.