دوپا چیست

این جونده کوچک دو پا نام دارد و گیاه خوار است و زود رام و اهلی می شود. تکامل جسمی این خانواده در جهت جست و خیز صورت پذیرفته و موجب شده است تا پاها بسیار بلند و دست ها کوتاه شود. دو پاها خانواده ای مجزا از موش ها هستند و به خرگوش شبیه ترند. دم آنها بسیار دراز است و نقش حفظ تعادل حیوان را دارد