کبک

فراوانترین عضو خانواده ماکیان و بومی منطقه هفتاد قله است. از پرندگان مورد توجه شکارچیان است.جسته اش 33 سانتی متر و روی پهلوهایش نوار های سیه و سفید دارد. حدود 20 تخم می گذارد و در سالهای خشک جوجه آوری نمی کند.