آگامای قفقاز

فراوان و بزرگترین سوسمار هفتاد قله است. همچون سایر خزندگان آگاماها نیز اکتوترم هستند و انرژی آغازین خود را هر روز از آفتاب می گیرند گونه های این خانواده قادرند رنگ خود را به سرعت تغییر دهند و با محیط استسار شوند آگاما ها حشره خوار و گاهی گیاه خوار ندو تخمگذار هستند و 15 گونه در ایران دارند اگاماها هنگام تنگنا خود را به مردن می زنند .و کاملا بی جان می نمایند تا از خطر در امان مانند