زیبایی های مازندران

مازندران به خاطر جغرافیای گوناگون آن که شامل جلگه ها، علفزارها، بیشه ها و جنگل های هیرکانی با صدها گونه گیاهی منحصر به فرد در جهان است و آب و هواهای گوناگون از سواحل شنی با پست ترین نقطه، تا کوهستان های ناهموار و پوشیده از برف البرز با داشتن یکی از هفت آتشفشان معروف دنیا، کوه دماوند، شناخته شده است.