قور خانه تهران

قورخانه یا تخشائی، به ساختمانی بزرگ در محدوده طهران قدیم اطلاق می شد که محل ساختن اسلحه و مهمات و ساز و برگ نظامی و جنگی بود. این ساختمان بزرگ در خیابان جلیل آباد (خیابان خیام امروزی) واقع بود و در عصر قاجار، افزون بر تهیه سلاح و مهمات جنگی، تولید وسایل آتش بازی جهت نمایش شب های اعیاد و جشن های مذهبی و ملی را نیز بر عهده داشت.