رنگ و فرش

بن مایه ی این دستبافته ها استوار بر سنت های كهن است و در تار و پود آن ها آرمان هایی عجین گشته كه از دیرباز در زبان و ادبیات و والاترین میراث های معنوی این نژاد حرمت داشته و پاسداری شده است. این آثار دستاورد چیره دستی استادانی است كه صنعتگر ایرانی از دیرباز بدان سرافراز بوده است،