سفالینه اصفهان

سفالگری قدیمی ترین صنعتی است که به دست بشر به وجود آمده است که زاد گاه آ ن شهر کاشان است .سفالینه های به دست آمده از تپه های سیلک کاشان حاکی از قدمت این هنر در کاشان می باشد .به محصولاتی که با استفاده از گل رس وچرخ سفالگری ساخته وسپس پخته می شود .