جشنواره گل و گلاب مییمند

همایش و جشنواره گل و گلاب میمند فارس امسال با هدف ایجاد بستر مناسب برای توجه به توسعه خوشه صنعتی گلاب و عرقیات گیاهی، توجه همگانی به منطقه میمند و شناسایی و معرفی جاذبه های سیاحتی، گردشگری و فراهم آوردن زمینه مناسب برای معرفی مناسب محصولات میمند در زمینه عرقیات و گلاب برگزار می گردد.