اصفهان زیبا چون نصف جهان

موجودیت تاریخی اصفهان که به هزاره سوم قبل از میلاد می رسد سبب شده که این خطه از سرزمین ایران یادگارهای با ارزشی از دوره های مختلف تاریخی دردل خود داشته باشد. گفته می شود شش هزار اثر تاریخی در استان اصفهان وجود دارد که هر یک از آثار اصفهان که در دوره خاصی ساخته شده اند، یاد آورعظمت آن دوره زمانی است.