پنجره های ایرانی

پنجره های ارسی با توجه به کاربردشان در مکان های مختلفی چون خانه، مسجد، مدرسه، بازار، سرا، حسینیه و غیره مورد استفاده قرار گرفته است؛ این بازشوی چوبی متشکل از عناصری بنام درک است که بصورت عمودی باز و بسته می شود.