گیاهان دارویی در سیستان و بلوچستان

۱۸۷هزار و ۵۰۲ کیلومتر مربع گستره، سیستان و بلوچستان را به بزرگترین استان کشور تبدیل کرده است، این استان به واسطه برخورداری از دو ناحیه رویشی متفاوت ایرانی تورانی و عمانی با وجود واقع شدن در منطقه گرم و خشک کشور از تنوع گیاهی برخوردار است به طوری که وجود بیش از هزار و ۲۰۰ گونه گیاهی که ۳۹۲ گونه آن دارای ارزش دارویی و صنعتی است گنجینه ای گرانبها محسوب می شود.