دروازه بهشت در قزوین

در پهنه جنوبی رشته کوه های البرز، سرزمینی خودنمایی می کند که امروزه قزوین نامیده می شود. این سرزمین سابقه ای شش هزار ساله در تمدن بشری دارد و حتی برخی باستان شناسان بر اساس یافته های خویش وجود تمدن در سرزمین قزوین را به ۹ هزار سال پیش نسبت می دهند. در طول تاریخ، این شهر به اسامی مختلفی نامیده می شده که از جمله آنها می توان به «آرساسیا» و «راژیا» اشاره کرد.