بهشهر همیشه سبز

شهرستان بهشهر یکی از شهرستان های استان مازندران است که از شمال به خلیجِ میانکاله، از شرق به شهرستانِ کردکوی، از جنوب به دامنه های البرز و شهرستانِ دامغان و از غرب به شهرستانِ ساری و نکا محدود می شود. بهشهر به دلیلِ آب وهوای معتدل و بسیار مطبوعش، در طولِ تاریخ هم واره موردِ توجّهِ گردش گران، دل باختگانِ طبیعت و شاهان و خوانینِ محلّی بوده است و وجود کاخ های متعدد در این منطقهٔ دیدنی از استان مازندرا