ایل گلی مهمترین گردشگاه شهر تبریز

شاه گلی یا ایل گلی یکی از مهم ترین گردشگاه های شهر تبریز است که در جنوب شرق آن و در ۷ کیلومتری مرکزشهر واقع شده است. این مکان در زمان آق قویونلوها ایجاد شده و در دورهٔ صفویان گسترش یافته است.عمق دریاچهٔ شاه گلی ۱۲ متر بوده و در محوطهٔ آن قایقرانی انجام می شود. همچنین شهربازی (لوناپارک) و نیز مسافرخانه های متعددی در داخل این گردشگاه وجود دارد...