مسجد جامع دماوند

ستون های آجری و سنگی این مسجد در دوران سلجوقیان اما به سبک بناهای ساسانی ساخته شده. محققان، مناره کنار مسجد را یادگار دوره مغول می دانند. جالب آنکه نام شاه اسماعیل اول صفوی هم بر چوب های بالای ستون های شبستان مسجد به چشم می خورد زیرا در دوره صفویه این بنا نوسازی شد که بخشی از زیبایی های آن نیز در همین ساخت و سازها از بین رفته. این مسجد کتابخانه هم دارد.