وارثان به روایت عشق (لی مین هو)

من هنوز دارم به این فک میکنم که ای کاش قبل از دیدن خود وارثان این کلیپ رو میدیدم چون اینقدر این کلیپ زیباست که شاید خود وارثان اینقدر زیبا نبوده
هیچ اسم دیگه هم نمیشه روش گذاشت بلکه این کلیپ رو واقعا باید عشق روایت کنه نه هیچ چیز دیگه
این کلیپ اون طرف بالای دو هزار بازدید داشت امیدوار خوشتون بیاد