لوس کردن لی مین هو

خوب اینجا مین هویی داره خودشو لوس میکنه نگاه خدایی قیافشو من که یاد اون گربه تو شرک افتادم چشماشو معصوم میکرد تا دل طرف براش میسوخت داغون میکرد طرفو خخخخخ
ولی عکسهاش عکس بودن خیلی شیک و خیلی مجلسی راستی این برا ۲۰۱۰هست که البته از تیپ شکارچی شهریش میشه فهمید خخخخخ