مشکل شلواری لی مین هو

اینجا مراسم اکران خصوصی گانگنام بلوز هست داشته باشین کارگردان و بازیگرها همه هستن
ببین تو چند ثانیه چند بار با شلوارش ور میره خوب اگه مشکلی باهش داری برو عوضش کن اگه نداری بگو گشادش کنن
اینو گذاشتم درس عبرتی بشه براتون اینقدر شلوار تنگ نپوشین عاقبتش میشه این.....