سید عبدالكریم هاشمی نژاد

درتاریخ 5/5/1311شمسی در شهر علم خیز بهشهر از استان مازندران در خانواده ای مذهبی چشم به جهان گشود. پدرش سید حسن مردی با ایمان و با تقوا و كاسب محل بود كه با زحمت فراوان مخارج زندگی خود و خانواده اش را تامین می كرد. دوران رشد و بالندگی سید عبدالكریم با اوجگیری حكومت دیكتاتوری رضاخان مواجه بود. رضاخان در دوران حكومت ننگین خود دین و دینداری را تحت فشار و اختناق قرارداده بود و در شهریور 1320 یعنی زمانی كه سید عبدالكریم 10 ساله بود خاك ایران را ترك می كند و پسرش محمد رضا به حمایت انگلیس و آمریكا بر تخت سلطنت قرار می گیرد كه او نیز دنباله روی سیاستهای پدرش بود. در همین ایام سید عبدالكریم كه دارای هوش و ذكاوت خاصی بود ضمن درس خواندن بعد ازظهرها در مغازه پدرش به او كمك می كرد و از آنجائیكه علاقه شدید به علم داشت ‘ با تشویق پدرش در حوزه علمیه ی آیت ا... كوهستانی در روستای كوهستان در 6 كیلومتری بهشهر همراه دیگر طلبه های جوان و با هدفی پاك و بی آلایش و با اخلاص و تشنه علم و اخلاق مجذوب رفتار حكیمانه آن استاد الهی شده و با جدیت و تلاش به تحصیل علم پرداخت تا جائیكه در طول 4 سال دروس مقدماتی و مقداری از درس سطح فقه و اصول را به پایان رساند . این دوره از زندگی اش نقطه عطفی بودكه با عظمت و زیبایی از آن یاد می كرد. پس از این ایام با كسب…