آیت الله محمد صدوقی

بنده محمد صدوقی در سال 1327 هجری قمری 75 سال پیش در خانواده ای روحانی در یزد متولد شدم پدرم مرحوم اقا میرزا ابوطالب، یكی از روحانیون معروف این اتسان بود و در مسجد روضه محمدیه حظیره سمت امامت داشت و مرجعیت تامه برای كارهایی كه مردم داشتند از اسناد و قبالجات و بطور كلی كارهایی كه در آن دوره به دست روحانیت بود، تخصص فوق العاده ای داشت كمتر كسی در این استان می توانست مثل ایشان اسناد شرعیه تنظیم كند پدرم فرزند مرحوم میرزا كرمانشاهی، یكی از علمای بزرگ این استان بود و ایشان هم فرزند مرحوم آخوند ملا محمد مهدی كرمانشاهی بود سال ورود آخوند ملامحمدی به یزد، روشن نیست چرا كه ایشان به وسیله فتحعلی شاه از كرمانشاه به یزد تبعید شدند تنها مدركی كه برای صدوقی بودن داریم و اینكه از نواده های مرحوم صدوق بزرگ می باشیم همان لوح تاریخی جد بزرگ و جد دوم ماست كه در لوح قبرشان این جمله هست «الدی كان بالصدق نطوق كیف و هم من نحبل الصدوق» كسی كه به صدق و راستگویی سخن می گفت چگونه چنین نباشد و حال آنكه او از نسل صدوق باشد و به این جهت نیز شهرت ما صدوقی می باشد کودکی وتحصیل بنده در سن 7 سالگی پدر و در سن 9 سالگی مادرم را از دست دادم و پسر عم و ابوزوجه ما مرحوم آمیرزا محمد كرمانشاهی سرپرست و قیم ما بود تحصیلات قدیمه را تا حدودی لمعه و قوانین…