مجموعه تاریخی بسطام

بسطام یکی از مجموعه های زیبا و مهم و تاریخی شاهرود، است. بسطام در دوره های قبل از سلجوقی تا قاجار ساخته شده و شامل بقعه متبرکه امام زاده محمدبن جعفر صادق(ع) و آرامگاه بایزید بسطامی، صومعه بایزید، مسجد بایزید و ایوان الجایتو، آرامگاه غازان، مسجد و منار سلجوقی و مسجد جامع و برج کاشانه و مدرسه شاهرخیه است. این بناها از معماری زیبا و جالبی برخوردارند...