رفوگری

تكه فرش های قدیمی و قالیچه های پوسیده با كمك دستان توانای رفوگران، چنان مرمت و بازسازی می شوند كه با قیمت های چندین برابر قیمت اصلی در بازارهای جهانی و حراج های گوناگون به فروش می رسند. این رفوگران هستندكه با تلاش بسیار و هنرخاص خود به فرش ارزشی افزوده می بخشند و جدا از ارزش مادی، ارزش معنوی بسیاری برای آنها پدید می آورند.