تاریخ در میان دیوارهای کرمان

شهر کرمان به دلیل اهمیتی که در ایران داشته در برهه هایی از زمان به عنوان پایتخت ایران مطرح بوده است. در برخی دوره ها چند پایتخت در زمان های مختلف و در دوران حکام و پادشاهان مختلف وجود داشته است.در برخی دوره ها کرمان به عنوان پایتخت ایالتی مطرح بوده و چندشهر مهم دیگر را هم در قلمرو خود داشته است.