دماوند

دماوند، میراث طبیعی و ملی ما و نماد سرزمین ایران است و حفاظت از این کوهستان با ارزش وظیفه ی عموم مردم، به ویژه مدیران کشور است. همه ی کوه نوردان و گردشگران و دام داران و دیگر بهره برداران منطقه باید به شکلی مسوولانه از محیط بی مانند دماوند استفاده کنند، به گونه ای که پس از خروج آنان از منطقه، هیچ پسماند و اثر تخریبی جبران ناشدنی باقی نماند...