جایگاه بازار همدان

ایران در تاریخ چند هزار ساله اس مانند چین و روم کشور صنعتی بسیار مهمی به شمار نمی آمده است اما بیشتر نیازهای کشور از طریق صنعت گران و پیشه وران داخل تامین می شده است و حتی برخی از صنایع ایران بازار جهانی نیز داشته اند فلز کاری،زرگری،سفالگری،فرش بافی ،پارچه بافی و چرم سازی از صنایع مهم و شناخته شده ایران در روزگاران دور و نزدیک بوده اند .هر چند کشاورزی همواره در کنار دامداری مهمترین پیشه مردم ایران بوده و خشکبار و زعفران و کشمش از فراورده های صادراتی ایران بوده اما ایران به دلیل کم آبی سرزمین چندان مناسبی برای کشاورزی نبوده و نیست این نکته ای است که آریای های مهاجر به فلات ایران خیلی زود دریافتند . ایرانی ها پی به ارزش بزرگ جایگاه جغرافیای خود در جهان آن روزگار بردند جایگاهی که تا امروز از اهمیت آن کاسته نشده است . کشور پهناور ایران در بین دو راه بازرگانی بزرگ ومهم بود راه ابریشم که به چین می رفت و راه ادویه که تا سرزمین هند کشیده می شد دولت های ایرانی در همه دوره های گذشته راه ها ،پل ها، کاروانسرا و بازارهای بسیاری در سراسر ایران ساخته اند و با برقراری امنیت بازرگانان ایرانی و بیگانه از هر دو سوی سرزمین ایران به سوی دیگر آن در رفت و آمد و دادو ستد کالا با همسایه های دور و نزدیک شدند و در این میان کالاهای…