جواب اکبر عبدی به خواستگار عرب دخترش

جواب اکبر عبدی به خواستگار عرب دخترش حتی به قیمت ممنوع التصویر شدنش