لاک پشت ها

لاک‌پشت ها‌ یا سنگ پشت ها خزندگانی هستند از راستهٔ لاک‌پشت‌سانان . لاک‌پشت‌ها جزو جانوران خون‌سرد هستند. لاک‌پشت‌سانان خزندگانی با لاک استخوانی پشتی و لاک استخوانی شکمی هستند که کمربند اندام حرکتی آنها درون دنده‏‌هاست و دندان ندارند. بیشتر بدن لاک‌پشت‌ها بوسیله یک استخوان یا صدف غضروفی حفاظت شده ‌است. این استخوان یا صدف از دنده‌های آن‌ها مشتق شده است. صدف لاک‌پشت از صفحه‌های شاخی تشکیل شده است که استخوان را می‌پوشانند. ستون مهره‌ها، دنده‌ها و چند استخوان دیگر لاک‌پشت به سطح داخلی این لاک متصل‌اند. همین باعث می‌شود که لاک‌پشت‌ها موجودات بسیار کندرو و سنگینی باشند. همهٔ لاک‌پشت‌ها آرواره‌های بدون دندان دارند و در اطراف این آرواره‌ها استخوان‌های تیزی برای خرد کردن غذا وجود دارد. تمام لاک پشت ها دارای لاک هستند بعضی از آنها توانائی مخفی شدن در لاک خود رادارند و برخی این توانائی را ندارند لاک پشت ها بر روی سرشان گوش دارند امادارای گوشهای داخلی هستند آنها همچنین دارای تارهای عصبی مخصوص شنوایی و مرکز شنوایی در مغز هستند آنها با گوش داخلی خود نمی توانند اصوات موجود در هوا را به صورت رسا بشنوند اما می توانند ارتعاشات موجود در محیط رااحساس و تفسیر کنند البته شاید شنوایی برای لاک پشت…