خانه امام جمعه تهران

خانه امام جمعه تهراناز جمله بناهای زیبا وارزشمند محله عودلاجان می توان به خانه ی امام جمعه اشاره کرد که از بناهای بسیار زیبای نیمه ی دوم قرن سیزدهم هجری است. این خانه، در قسمت شرقی خیابان ناصرخسرو (ناصری)، پایین تر از میدان امام خمینی، در کوچه ای به همین نام (امام جمعه) و به شماره پلاک ۳۷ قرار دارد. این بنا در اواسط دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار،۱۲۸۰ تا ۱۳۰۰ه.ش ساخته شده است. در محدوده بافت قدیم شهر تهران،در خیابان «ناصرخسرو» خانه معروف امام جمعه واقع است. همان گونه که از نام بنا برمی آید، این خانه متعلق به یکی از امام جمعه های تهران در دوره قاجار است و احتمالاً ساخت آن را می توان به اواسط دوران سلطنت ناصرالدین شاه یعنی سال های 1280 تا 1300 هـ . ق نسبت دادسیدابوالقاسم امام جمعه پسرارشد سید زین الدین امام جمعه ونوه دختر ی معیر الممالک امامت جمعه وتولیت مسجد جامع بازار را بر عهده گرفت واین خانه را از میرزا آقا خان نوری صدر اعظم ناصر الدین شاه خرید اری کرد ومحل رفت وآمد بزرگان وروشنفکران شد هنگام اذان یک نفر بر روی سکوی ان میرفته واذان میگفته ئ ودارای دو بخش اندرونی وبیرونی بوده است بنای اصلی خانه توسط میرزا آقا خان نوری درمساحت 879 متر مربع در دو طبقه ساخته ساخته شده است درطبقه نخست شامل حوض خانه ودر طبقه…