بزی با گوش های نیم متری!!

درازی گوش های بزی در روستای حسن آباد ملکان به بیش از 55 سانتی متر می رسد. گوش های این بز به حدی دراز است که موقع چریدن بیش از 40سانتی متر آن با زمین تماس پیدا کرده و روی زمین کشیده می شود. به گفته صاحب این بز، شیردهی آن نیز بیشتر از سایر بزهاست و روزانه بیش از سه کیلوگرم شیر می دهد.