تكثیر پپرومیا

1,162
10 مهر 1394

پرومیا پپرومیا یا قاشقی یكی از مرسوم ترین گیاهان زینتی است كه توی خونه ها به راحتی پرورش داده میشود و تكثیر پیدا میكند.پپرومیا به 2 روش تكثیر پیدا می كند یكی به وسیله ی قلمه ی برگ و یكی به وسیله ی قلمه ی ساقه ی یك ساله . مرسوم ترین آن قلمه ی برگ است چون می توانید از آن به تعداد خیلی خیلی خیلی زیاد تكثیر كنید ریشه دار كنید و به عنوان یك گلدان جدید در خانه ی امان نگه دارید اما قلمه ی ساقه ی یك ساله گرفته می شود هم شانس اش بیشتر است .همین كه در بعضی مواقع كه رطوبت كافی را نمی توانیم مهیا كنیم قلمهی برگ بهتر جواب میدهد.برای گرفتن قلمهی ساقه از گلونی كه به قدر كافی رشد كرده و پُر شده استفاده كنیم به این ترتیب ساقه های اضافه را هرس می كنیم بعد یك قلمه ای به طول 7 تا 10 سانتی متر جدا میكنیم از آن بر گ های اضافه اش میزنیم حالا ممكن است آن جوانه ی انتهایی اش را میتوانیم نگه داریم و 4 تا 5 سانتی متر به همین ترتیب داخل ماسه قرار می دهیم كه به زودی در طول 2 هفته ریشه دار می شود و ریشه هایش كه به 3 تا 4 متر رسیدند میتوانیم به گلدان اشان انتقال دهیم.این قلمه ی ساقه است كه 7 تا 10 سانتی متر می تواند طول داشته باشد و این ها را در بستر ی كه فقط ما سه ی خالص هست قرار می دهیم به ترتیبی كه مشاهده خواهید كرد و قلمه ها هم 4 تا 5 سانتی متر هم باید…


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x