اتفاقاتی که در دوران جنینی افتد

دوران جنینی دوره ای است که در آن رشد جنین که شامل تشکیل احشاء داخلی و اعضاء خارجی می شود حدود سه هفته بعد از لقاح اتفاق می اُفتد. ابتدا بلاستوسیت قد می کشد و تا حدی شکل انسان پیدا می کند، بلافاصله بعد از آن لوله عصبی شامل مغز و بصل النخاع را تشکیل می دهند. قلب و رگ های عمده جریان خون در 16تا17 روز بعد از لقاح به وجود می آیند، قلب 20 روز بعدازلقاح خون رابه درون رگ ها پمپاژ و روز بعد ازآن سلول های خون(گلبول ها)تشکیل می شدند در همان حال عروق خونی در جنین وجفت کامل می شوند. تقریباً تمام اعضاء جنین دوهفته بعد از لقاح تاهفته دهم حاملگی تشکیل می شوند به استثناء مغز و بصل النخاع که تمام دوره حاملگی به رشد خود ادامه می دهند حتی بعد از تولد. بیشتر مالفورماسیون های جنین در این دوره بوجود می آیند. داروها، ویروس ها و اشعه ها در این دوره بر جنین تاثیر می گذارد، بنابراین در این دوره ، مادرحامله واکسیناسیون با ویروس زنده نباید انجام دهد و همچنین داروهای غیر ضروری مصرف نکند. در هفته12حاملگی جنین تمام حفره رحم راپرمی کند ،در هفته 14 حاملگی جنسیت مشخص می شود ودر هفته 20-16حاملگی حرکت جنین به وسیله مادر حس می شود. در هفته 24 حاملگی جنین شانس زندگی در خارج از محیط رحم را دارد. شش های جنین تا نزدیک به زمان زایمان به رشد خود ادامه می دهند.…