زمان زایمان

صحیح ترین زمان تولد 266 روز یا 38 هفته پس ازباروری و لقاح است. تخمك معمولا در مدت دوازده ساعت پس از تخمكگذاری بارور می شود و هم خوابگی باید بیست و چهار ساعت قبل از باروری اتفاق افتادهباشد. بطور معمول یك زن باردار زمانی به ماما یا متخصص زایمان مراجعه می كند كه دوخونریزی قاعدگی متوالی در وی اتفاق نیفتاده باشد. در آن هنگام به خاطر آوردن زماندقیق هم خوابگی معمولا امكانپذیر نیست و از این رو تعیین روز باروری مشكل خواهدبود. جهت رفع این مشكل، متخصصان زایمان، تاریخ تولدرا 280 روز یا 40 هفته پس از اولین روز آخرین قاعدگی محاسبه می كنند. در زنانی كهدارای قاعدگی منظم 28 روزه باشند، روش محاسبه تقریبا دقیق است، اما در مورد زنانیكه چرخ قاعدگی نامنظم دارند، در محاسبه ممكن است اشتباه به وجود آید. یك اشكالدیگر در امر محاسبه دخیل است. عارضه ای دیگر سبب می شود 14 روز پس از باروری دررحم خونریزی ایجاد شود كه در نتیجه لانه گزینی تخمك بارور شده وفعالیت تخریبی بلاستوسیست است. بلاستوسیست در این زمان جدار رحم را سوراخ می كندتا عمل لانه گزینی را انجام دهد كه این امر گاهی با خونریزی قاعدگی اشتباه می شود.از این رو واضح است كه به آسانی زمان بارداری و تاریخ زایمان را نتوان تعیین كرد. برای كمك به تعیین سن دقیق بارداری و زمانزایمان می توان…